A Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság beszámolója 2020-ról

A Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság  beszámolója 2020-ról

A KKK Bizottság 2020-ban az elfogadott munkatervnek megfelelően dolgozott, viszont az elmúlt év háromnegyedére kiterjedő pandémiás világjárvány miatt életbe léptetett törvényi korlátozások kihatottak a bizottsági munkavégzésre is. A klasszikus értelemben vett bizottsági ülések megtartására a járványhelyzeti kényszerintézkedések miatt nem mindig volt mód, de az internetes kommunikáció segítségével a bizottság és tagjai ugyanúgy ellenőrizték, felügyelték a bizottsági feladatkörrel kapcsolatos határozatok végrehajtását.

Budakeszi Város közbiztonsági állapota sajátos problémák összességéből tevődik össze. Ennek kezelése a helyi közbiztonsági és rendvédelmi szervezetek összehangolt munkájával lehetséges. Ezen feladatok ellátására szoros együttműködés alakult ki a helyi Rendőrség, a Budakörnyéki Közterület-felügyelet, a Mezőőri szolgálat, valamint a Budakeszi Védelmi Centrum és a Polgárőrségek között.

A Rendőrség által készített statisztikában kimutatható, hogy Budakeszi közbiztonsági állapota jelentős javulást eredményezett. A vagyon elleni bűncselekmények, betöréses lopások száma ugyan kimutathatóan csökkent, emellett viszont sajnos továbbra is jelen vannak az évről évre jelentkező ún. trükkös lopások, „unokázós csalások,” a besurranó lopások. Ezek célpontjai az egyedülálló, idős emberek, akik koruktól, egészségügyi állapotuktól, életmódjuktól, hiszékenységükből adódóan könnyebben megtéveszthetőek, így fokozott figyelmet igényelnek!

A Budakeszi Rendőrőrs állományában 2 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot, növelve a lakosság biztonságérzetét.
Körzeti megbízottak:
Kóródi Attila rendőr főtörzsőrmester +36 20 444 1284
Farkas Szilárd rendőr főtörzsőrmester +36 20 489 6717
Budakeszi Rendőrőrs +36 23 450 007
Budaörsi Rendőrkapitányság +36 23 505 400
Sürgős esetben (általános segélyhívó): 112

A közterületek, városunk legfontosabb közösségi életterei, melyeknek nyugalma, rendezettsége, biztonsága, rendeltetésszerű használata jelentősen befolyásolja mindennapi életünket, egészségünket, a turisztikai látogatottságot, a vállalkozói kedvet, a beruházási szándékot, a település arculatának „élhetőségének” megítélését.

A Budakörnyéki Közterület Felügyelet a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás egyik intézménye, jelenleg hat településen működik. Főbb feladatai a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megszüntetése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; a társadalmi, bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. Továbbá: közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, továbbá az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A felügyeletnek feladatot – a fenti keretek között – törvény, kormányrendelet és a fenntartó önkormányzat rendelete állapíthat meg.

A közterület-felügyelet egyes feladatai sajnálatosan nem népszerű feladatok, de a jogszabályi előírások betartatása céljából szükséges a mulasztók, a szabálytalankodók figyelmeztetése, illetve indokolt esetben büntetése.

Naponta tapasztalható az egyre növekvő mértékű gépjárműforgalom és annak összes negatív vetülete Budakeszin. Például: a megállás és a várakozás KRESZ szabályainak megsértése, az egyirányú utcák szabálytalan használata, a behajtási vagy a közterület-használati engedélyek mellőzése, az illegális hulladéklerakás, a levegőszennyezés stb. Ezek a cselekmények a környezetre, a lakosságra, már-már elviselhetetlen terhet rónak, tehát a megelőzés és a védelem érdekében szükséges a közterületek felügyelete, ellenőrzése.

A közterület-felügyelet telefonszáma: +36 23 535 710/107
mellék, vagy a BVC-n keresztül +36 20 626 2092

Mezőőri szolgálat. Az önkormányzat mezőőrének feladata a mezőgazdasági vagyon védelme. Ezen belül a termőföldek, a termények, termékek, felszerelések, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek, műtárgyak védelme. Működési területén jogosult és köteles az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személy személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani; azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó, jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni; azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni; a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni. A mezőőr hivatalos személy, munkája során együttműködik a rendvédelmi szervekkel.

Mezőőr: Pénzes Kálmán +36 30 949 9077

A Budakeszi Védelmi Centrum (BVC) 2011-óta működik a Városházán. A jelenlegi munkaszervezés szerint, a BVC a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében portaszolgálatot és ügyfélirányítást végez, emellett 24 órában végzi a lakossági bejelentések, segítségkérése fogadását, további intézkedések megtételét, városi rendezvények biztosítását.

BVC ügyleti telefon: +36 20 626 2092

A polgárőrségek szituatív bűnmegelőzési célzattal, törvényi szabályozás alapján működnek. A Budakeszin működő két polgárőr egyesület a közbiztonság fenntartásában és a bűnmegelőzésben vállal fontos szerepet. A polgárőr szervezetek együttműködés keretében segítik az Önkormányzat, a Rendőrség a Közterület-felügyelet munkáját. Polgárőreink segítenek továbbá a közlekedési baleseteknél, eltűnt személyek keresésében, rendezvények biztosításában is. Napi rendszerességgel járőrszolgálatot látnak el Budakeszi kül- és belterületein egyaránt.

Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi
Egyesület • Farkas Dániel elnök +36 30 180 3231
Budakeszi Polgárőr Egyesület • Kovács Attila elnök
+36 30 200 0532

A Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (BÖTE) 5 éve kimagasló szakmaisággal, önfeláldozó módon végzi szolgálatait, a település lakosságának biztonsága, valamint a természeti és épített környezet védelme érdekében. Mindig számíthatunk rájuk, segítenek a bajbajutottakon, együttműködnek a közbiztonsági és katasztrófavédelmi szervekkel.

Tűzoltóparancsnok: Szilágyi Egon +36 30 868 1332 •
Tűzeset esetén egyidejűleg a 112-es általános segélyhívó
számot is hívni kell!

Önkormányzatunk nevében szeretném köszönetemet kifejezni a közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködő szervezeteknek a 2020. évben végzett összehangolt, segítőkész és eredményes munkáért, melyet Budakeszi lakosságának biztonsága, védelme érdekében fejtettek ki. Külön személyes köszönet jár a fenti szervezetek azon tagjainak, akik részt vettek a pandémiás világjárvánnyal kapcsolatos veszélyhelyzet rendelkezéseinek, óvintézkedéseinek betartatásában, a járőrszolgálatokban, ellenőrzésekben, a közterületek, intézmények fertőtlenítésében, továbbá részt vettek – e feladataik mellett – a rászorulók segítésében is.

Szintén külön személyes köszönet jár a városunk tűzbiztonsága érdekében – akár személyes biztonságukat is bármikor kockáztatni kész – önkéntes tűzoltóknak.

Budakeszi város önkormányzata minden évben lehetőségéhez mérten, anyagi és tárgyi eszközök támogatásával segíti a közbiztonsági és rendvédelmi szervezetek munkáját.

A KKK Bizottság előterjesztése alapján Képviselő-testületi döntés született a városi térfigyelő rendszer üzemeltetési és karbantartási szerződésének megkötéséről az EXRICO Systems Hungary Zrt.-vel. A Szerződés tartalmazza: a városi térfigyelő kamerák felmérését, tervezését, a rendszer újraépítését, és optikai adatátviteli hálózathoz való csatlakoztatását, központi rögzítő szerver és felügyeleti központ kialakítását, valamint az ahhoz szükséges szoftver biztosítását.

A Sportpályán biztonsági kamerákat szereltünk fel, valamint a Márity László utcai gyalogátkelőkhöz 2 db térfigyelő kamerát helyeztünk. Áprilisra várhatóan elkészül az Arany János utca–Márity László utca útkereszteződéshez az emelt zebra terve, bízzunk a forgalomcsillapító hatásában is. A Forgalomtechnikai Felülvizsgálat alapján Budakeszi új közlekedési koncepciójának terveit április hónapra ígérik, amely lakossági fórum keretében lesz megismerhető.

Az Önkormányzat 27/2020 (VII. 31.) számú rendeletében korlátozta a közterületi szeszesital-fogyasztást. 2019. november 12-én, Budakesziért tenni akaró, lelkes civilekből álló Zöld munkacsoport jött létre, segítve az Önkormányzat és a BVV Kft. munkáját. Szintén köszönet illeti az Ökokeszi és az Álomvölgy őrzői munkacsoportot aktív részvételükért, mellyel munkánkat segítették.

A Mamutfenyőknél útlezáró sorompó került telepítésre a gépjárművek behajtásának megakadályozására. Ugyanitt Madártanösvény létesült. Javításra került a Mamutfenyőkhöz vezető híd. Döntés született a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítási eljárás elindításáról, a Bodzás-árok, Álomvölgy, Nádas-tó, Mamutfenyők környékére.

Módosítottuk a zaj- és rezgésvédelem szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet, mely tiltja a vasárnap és ünnepnapokon a zajt okozó gépek használatát. Szintén önkormányzati rendeletmódosítással betiltottuk a környezetet szennyező avar és kertihulladék égetését. Döntés született Budakeszi város fásítási programjáról, díszfák és őshonos gyümölcsfák ültetéséről, a Kerekmező természetes zöldfelületének visszatelepítéséről. A Képviselő-testület folytatni kívánja a megszületett Budakeszi gyermekek tiszteletére 2019-ben megkezdett faültetési akciót is.

A pirotechnikai eszközök használatát korlátoztuk, illetve betiltottuk a használatát, az önkormányzat és az általa fenntartott Intézmények rendezvényein, továbbá Budakeszi beépítésre szánt területein, az MK jellegű mezőgazdasági övezetekben, tekintettel Budakeszit körülvevő erdő területekre, annak flórájára és állatvilágára. Képviselő-testületi döntés született az éghajlati vészhelyzetről, a Párizsi megállapodásban lefektetett célok eléréséhez történő hozzájárulásról. Ennek lényege: az önkormányzat saját hatáskörén belül minden lehetséges lépést meg kíván tenni a környezet és éghajlati viszonyok vészhelyzetének elhárítása érdekében.

Városunkban a hulladékgazdálkodási szolgáltatást 2014-től a Depónia Kft. végzi. A kiküldött hulladéknaptár függvényében szállítják el a háztartási és a szelektív hulladékot. Ezzel összefüggésben, kísérjék figyelemmel a feltüntetett időpontokat, valamint az évente járó lomtalanítási lehetőséget (telefonon egyeztetve) kérjük, vegyék igénybe! A szerződéssel rendelkező lakosok térítésmentesen, szelektív hulladékgyűjtő edényeket kaptak, melyeket a BVV Kft. telephelyén osztottunk ki.

Az illegális hulladéklerakók felszámolására 7 millió Ft pályázati támogatásban részesültünk. Ezúton is köszönjük az önkéntes hulladékgyűjtésben közreműködő polgártársak segítségét, kiemelten a Nagyszénászugi lakóközösség, valamint a BVV Kft. és dolgozóinak környezetünk megóvásának érdekében végzett munkáját.

A KKK Bizottság minden évben megvitatja, értékeli a közbiztonsági és temetőüzemeltetési beszámolót. Javaslatot tesz a Budakeszi és Pest megyei díjak odaítélésére. Az ezévi feladatokkal összefüggésben „Kutyafuttató” létesítése ügyében várjuk „helymegjelölő” javaslataikat, hogy mindenki számára kedvező döntés születhessen. Végezetül, kérjük, kövessék figyelemmel a város honlapján megtekinthető helyi rendeleteinket (www.varoshaza.budakeszi.hu).

Somlóvári Józsefné képviselő
a Közbiztonsági-Közellátási Bizottság elnöke
Budakeszi hírmondó, 2021. március